ماموریت

توزیع مناسب و گسترده کالاها بصورت انحصار و با تمرکز بر افزایش مستمر میزان رضایت مشتریان و مصرف کنندگان و بهبود سطح رفاه جامعه ، با بهره گیری از نیروهای مجرب و مستعد ، نهادینه ساختن کار تیمی ، سازماندهی ناوگان پخش سراسری و استقرار فرآیندهای یکپارچه و فن آوری های نو در صعنت پخش ماموریت خود را همراستا با ماموریت و چشم انداز بازرگانی زمرد محقق خواهیم ساخت.